ضرب المثل گاو بندی

آکاایران: ضرب المثل گاو بندی

آکاایران:  

داستان ضرب المثل گاو بندی

آورده اند که …

کشاورزانی که در قرا و قصبات ایرانی به امر کشت و زرع اشتغال دارند . دو دسته هستند ،دسته اول کشاورزان مقیم که در محل کار ، صاحب خانه و زندگی هستند و همان جا کشاورزی می کنند

که آنها را صاحب نسق می گویند . دسته دوم کشاورزان غیر مقیم هستند که این دسته را در اصطلاح عمومی ،خوش نشین می گویند و هر کدام زمینی از مالکیت قریه می گرفتند و مانند کشاورزان مقیم در زمین مورد اجاره گاوبندی و زراعت می کردند .

داستان ضرب المثل گاو بندی

از جمله کارهایی که مباشران و متصدیان بهره مالکانه به نفع خودشان انجام می دادند ،این بود که با خوش نشین ها گاوبندی می کردند . عبارت گاوبندیدر اصطلاح کشاورزی به معنی استفاده از گاو نر ( گاو کاری ) برای شخم و زراعت است ،

به این ترتیب که یک جفت گاو کاری را با نهادن یوغ در گردن به خیش می بندندو از آن برای شخم زدن و آماده کردن زمینی برای زراعت استفاده می کردند .

میهن تاز

.

منبع : mihantaz.com

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات