فرارو: شیر همیشه حاکم و قدرت اول جنگل نیست؛ این را عکس هایی که "رونالد رینود" در پارک حیات وحش "ماسایی مارا" در کنیا گرفته نشان می‌دهد.

رونالد رینود عکاس فرانسوی حیات وحش که برای عکاسی به منطقه پارک حیات وحش ماسایی مارا در کنیا رفته بود با لحظات شگفت انگیز اتحاد گله بوفالوها و حمله آنها به یک شیر نر مواجه شد. این شیر نر که با یک شیر ماده در کمین گله بوفالوها نشسته بود در یک لحظه با حمله آنها غافلگیر شد و اینقدر خطر را نزدیک دید که فرار را بر قرار ترجیح داد. عکاس فرانسوی عکس های این لحظات شگفت انگیز را برای "کترز" فرستاده است.

,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز


,عکس: اتحاد بوفالوها علیه شیر نر عکاس,حیات وحش,بوفالو,جالب انگیز

گردآوری توسط بخش جالب انگیز سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات