آکاایران: طنز دوست دختر و دست پسر

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر

آکاایران: bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
هیچ وقت آدامس نیم خورده ی کسی را به دهان نگذارید آدامس زیاد مانده ارزش جویدن ندارد

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
هر از چندی به دندانهایتان هم فرصت استراحت بدهید. به هرحال آدامستان را می توانید عوض کنید ولی دندانهایتان را نه

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
به چشیدن طعم تنها «یک» آدامس اکتفا کنید. آدامسها در شکلها، قیمتها و مزه های مختلف ساخته می شوند

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
فراموش نکنید که پایان کار هر آدامسی سطل آشغال است. پس برای هیچ آدامسی قیمت زیادی نپردازید.

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
داشتن چند آدامس باعث آسیب رسیدن به فک تان میشود

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
حسرت آدامسی که دور انداخته اید را نخورید. آدامس های خوشمزه تر همیشه پیدا می شوند

bf٬gf٬بی اف و جی اف٬بی اف و چی اف٬داستان های طنز٬داف٬دوس پسر یا دوس دختر٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن٬دوس پسر یا دوس دختر داشتن مث آدامسه٬دوست دختر و دوست پسر٬زید بازی٬زید بازی و آدامس٬سرگرمی٬مطالب دختر و پسر٬مطالب طنز٬مطالب طنز درباره دختر و پسر
و ازدواج مثل قورت دادن آن است. هیچ ادم عاقلی آدامسش را قورت نمی دهد

.

منبع :

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات