حافظ

4.ریاست محترم اداره ثبت اسناد شیراز

این‌جانب خواجه شمس‌الدین محمد، ولد مرحوم محمد بن محمد، شهرت حافظ شیرازی، ملقب به لسان الغیب، متولد و ساکن شیراز، شغل: ادیب و محقق و شاعر و جویای کار، در مورد نحوه واگذاری شش‌دانگ کل مساحت مناطق مسکونی و اراضی داخل و خارج محدوده خدمات شهری، به انضمام کلیه ابنیه و مستحدثات و اشجار و معادن و قنوات و انهار و نیز اراضی موات و حوضه ‌آبریز شهرهای سمرقند و بخارا واقع در شرق شهر توس، مراتب ذیل را به اطلاع عموم می‌رسانم:

  1. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
  2. به خاک هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

خواهشمند است در صورت موافقت آن ترک شیرازی با شرایط اینجانب و عدم وجود منع قانونی، نسبت به انتقال قطعی اسناد مالکیت دو شهر مزبور به نامبرده، با اسقاط کافه خیارات، اقدام عاجل معمول فرمایید.

تحریر شد- حافظ شیرازی

رونوشت: اداره ثبت اسناد سمرقند- جهت اطلاع و اقدام لازم.

رونوشت: اداره ثبت اسناد بخارا- جهت اطلاع و اقدام لازم.

حاشیه 1- آقای برغایی. لطفا سوابق را ضمیمه فرمایید. اسدی.

حاشیه 2- در بایگانی شیراز سابقه ندارد. برغایی.

حاشیه 3- به ایشان تفهیم کنید که باید در محل وقوع ملک هبه نامه مشروط تنظیم کند. مراتب را به ادارات ثبت سمرقند و بخارا نیز اطلاع فرمایید. اسدی.

حاشیه 4- مذاکره شد. نامبرده ترس شدید از مسافرت دارد و حاضر به ترک شیراز نمی‌باشد. سمرقند و بخارا نیز متعلق به خرده مالک است و ادعای مالکیت نامبرده نسبت به دو شهر مذکور، غیرمستند و فاقد وجهه قانونی است. پرونده به قسمت بایگانی راکد تحویل شود. برغایی.

5.همکار محترم جناب آقای لسان الغیب

[به کلی سری]

همان‌گونه که استحضار دارید، حضرت خواجه همایونی، این دو روزه مصمم به ازداوج بوده، لکن به ملاحظه رعایت بعضی مسائل امنیتی، از اعلام تاریخ دقیق عروسی احتیاطاً طفره می روند. مراتب در شورای امنیت جشن‌ها مطرح شد؛ ریاست محترم شورا طی یاداداشتی که فتوکپی آن ضمیمه است، امر و مقرر فرمودند: جناب حافظ را بگویید بنا به سابقه موانستی که با حضرت خواجه دارند، تاریخ دقیق را به لطایف الحیل از ما فی‌‌الضمیر ایشان انکشاف نموده، به اداره کل تشریفات برسانند تا نسبت به ارسال دسته گل و ایجاد سورپریز برای ذات همایونی، اقدام به موقع معمول گردد.

رییس اداره کل تشریفات سلسله آل مظفر- امضا

 

ریاست محترم اداره کل تشریفات

[محرمانه/ مستقیم]

حسب‌الامر با خواجه همایونی در محفل خصوصی مذاکره و تخلیه اطلاعاتی انجام شد که خلاصه صورتجلسه آن به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

  1. گفتم به خواجه کی به سوی (1) حجله می‌رود؟
  2. گفت: آن زمان که مشتری و مه قرآن کنند

اگر چه بنده تلویحاً به ایشان عرض کردم که:

  1. بگیر طرّه مه چهره‌ای و قصه مخوان
  2. که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است

معهذا گمان نمی‌کنم که ایشان قبل از رفع قران تحسین که ارتفاع آفتاب به حد اعلای خود می‌رسد، اقدام به حجله بفرمایند.

لسان الغیب

کد: 182 ل. غ. ش. امضا محفوظ

پاورقی:

1- چنین است در کلیه نسخ غیر معتبر.

نسخ معتبر: کی به سر حجله می‌رود؟

6.سرکار همایونی جناب شاه شجاع قلبی فداک

رقیمه پیوست که با مرکب چین بر روی کاغذ خانبالیغ به خط تحریری دو دانگ نوشته شده، شب گذشته در حوالی سر آب رکن آباد بر روی دیوار کاروانسرا خرابه الصاق ، که توسط گزمه عبوری کشف و عیناً جهت هر گونه عکس‌العمل مقتضی به پیوست تقدیم می‌گردد.

جان‌نثار- حاجی قوام

شبنامه

  1. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
  2. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
  3. امضا- جمعی از رندان قلندر

پی‌نوشت:

جناب آقای حاجی قوام! هم از سیاق شعر و هم از نحوه امضا چنین مستفاد می‌شود که کار، کار حافظ علیه ما علیه است. لطفاً در حد مقدور ترجیحاً از محل صرفه‌جویی هزینه‌های غیر مترقبه، کارسازی فرمایید. در هر حال مراقب باشید که از ردیف بودجه سال جاری بالا نزند.

امضا: شاه شجاع

 

قسمت اول نامه ها

ادامه دارد...


کتاب طنز 1- منوچهر احترامی

گردآوری توسط بخش طنز،مطالب طنز سایت آکا
تبلیغات