آکاایران: یکی را دوستی بود که عمل دیوان کردی.


	دیدار دوستان / گلستان سعدی

آکاایران: دیدار دوستان / گلستان سعدی


مدتی اتفاق ملاقات نیفتاد..
کسی گفت: فلان را دیر شد که ندیدی.
گفت: من او را نخواهم که ببینم.
قضا را یکی از کسان او حاضر بود، گفت: چه خطا کرده است که ملولی از دیدن او؟
گفت: هیچ ملالی نیست، اما دوستان دیوانی را وقتی توان دید که معزول باشند و مرا راحت خویش در رنج او نباید.
 در بزرگی و دار و گیر عمل /  ز آشنایان فراغتی دارند
روز درماندگی و معزولی /  درد دل پیش دوستان آرند

تهیه و گردآوری: گروه تحریریه پرداد

.

منبع :

گردآوری توسط بخش داستانک،داستان کوتاه جالب سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات