آکاایران: مجموعه: دنیای ضرب المثل

ضرب المثل عزرائیل در خانه اش قدم می زند

آکاایران: ضرب المثل عزرائیل در خانه اش قدم می زند

داستان ضرب المثل عزرائیل در خانه اش قدم می زند

 

مورد استفاده:

در مورد افرادی که به مرگ نزدیک هستند به کار می رود.

در زمان نبوت حضرت سلیمان (علیه السلام) پیرمردی زندگی می کرد که با اینکه سال های زیادی عمر کرده بود نمی خواست بمیرد. یک روز صبح که پیرمرد می خواست سرکار برود. همین که از خانه خارج شد یک دفعه چشمش به یک آدم افتاد که پیش از آن روز او را در آن محلّ ندیده بود. نگاهی از سر تعجب به او انداخت و گفت: نزدیک تر بیا تا ببینمت تو کیستی؟ ناشناس که ایستاده بود و او را نگاه می کرد نزدیک تر آمد و گفت: من کیستم؟ من عزرائیل هستم.

 

پیرمرد همین که نام ناشناس را شنید ترسید و تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد و با همان حال به طرف خانه ی حضرت سلیمان (علیه السلام) دوید.

پیرمرد وقتی به خانه ی حضرت سلیمان رسید در زد و وارد خانه ایشان شد، سپس اجازه خواست و با همان حالت ترس روبه روی حضرت نشست. حضرت جواب سلامش را داد و گفت: چی شده پیرمرد؟ چرا همه ی بدنت می لرزد؟ چرا رنگت پریده؟ از چیزی ترسیدی؟

پیرمرد در حالی که از شدت ترس زبانش بند آمده بود به سختی توانست بگوید، عزراییل. حضرت لبخندی زد و گفت: کجا؟ چه جوری؟ پیرمرد گفت: امروز صبح که از خانه ام خارج شدم تا به سرکار بروم. عزرائیل را در کوچه دیدم خیلی بد به من نگاه می کرد، ای پیامبر خدا به فریادم برس من نمی خواهم بمیرم.

 

حضرت سلیمان (علیه السلام) پاسخ داد، مرگ حق است از حقیقت که نمی توان فرار کرد. ولی اگر با من کاری داری بگو اگر در توانم باشد برایت انجام می دهم.

پیرمرد گفت: ای فرستاده ی خدا من می دانم که هر کاری در قدرت تو هست از تو می خواهم تا من را نجات دهی.

 

حضرت فرمودند: خوب چه جوری؟ پیرمرد گفت: به فرشتگان نگهبانت که هر کاری از دستشان برمی آید بگو من را در یک لحظه به هندوستان ببرند.

حضرت گفت: مرد حسابی تو از کجا می دانی که عزراییل برای گرفتن جان تو به کوچه ی شما آمده بود؟ ولی پیرمرد دست از التماس و ناله و زاری برنمی داشت.

درنهایت حضرت سلیمان به یکی از فرشتگان نگهبانش سپرد که هرچه زودتر خواسته ی این پیرمرد را برآورده کند. فرشته هم در کمتر از یک لحظه مرد را به هندوستان برد و به قصر حضرت سلیمان برگشت. آن روز هم مثل همیشه حضرت سلیمان به امور مردم رسیدگی می کردند که عزراییل از راه رسید و بر پیامبر خدا تعظیم کرد.

 

حضرت سلیمان به گرمی از ایشان استقبال کردند و گفتند: چه عجب حضرت عزراییل به دیدن ما آمده ای؟ عزراییل گفت: این نزدیکی ها کاری داشتم. گفتم حالا که تا اینجا آمده ام برای عرض ادب خدمت شما هم برسم.

 

حضرت سلیمان (علیه السلام) به یاد پیرمردی افتاد که چند ساعت پیش به حضور ایشان آمده بود و گفته بود به شدت از نگاه عزراییل ترسیده از عزراییل پرسید راستی می خواستم بپرسم صبح چرا پیرمرد همسایه ی ما را در کوچه با نگاهت ترساندی؟

عزراییل لبخندی زد و گفت: من کسی را نترساندم، فقط از دیدن آن پیرمرد آنجا خیلی تعجب کردم.

 

حضرت سلیمان (علیه السلام) پرسیدند: چرا؟ عزراییل گفت: تعجب من از این بود که قرار بود من ساعتی دیگر جان آن پیرمرد را در هندوستان بگیرم. اما وقتی دیدم آن موقع او در کوچه هست خیلی تعجب کردم.

حضرت سلیمان (علیه السلام) لحظاتی را در فکر فرو رفتند سپس گفتند: به درستی که هیچ کس نمی تواند جلوی خواست و اراده ی الهی را بگیرد.


.

منبع : beytoote.com

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات