ضرب المثل بکوب بکوب همانست که دیدی

آکاایران: ضرب المثل بکوب بکوب همانست که دیدی

آکاایران: ضرب المثل خواندنی بکوب بکوب همانست که دیدی

مثلی است که می گویند: «رزق می رسد همان که مقدر شده و روزی، که معین شد کم و زیاد نمی شود» و حکایتی دارد.

می گویند شاه عباس شب ها با لباس درویشی در شهر می گشت. رسمش این بود شب که مشغول شام خوردن بود هرگاه لقمه گلویش را می گرفت عقیده داشت که واقعه ای پیش آمده یا گرسنه ای در انتظار غذاست این شعر را می گفت:

«هرگز سرم زکاسه زانو جدا نشد ـ البته زیر کاسه بود نیم کاسه ای» فوری لباس درویشی می پوشید. مقداری غذا در کشکول می ریخت و مبلغی پول همراه برمی داشت تبرزین در دست برای دفع دشمن و کشکول دست دیگر به راه می افتاد تمام کوچه و بازار را پرسه می زد.

شبی از شب ها لقمه در گلوگاهش گیر کرد طبق معمول غذا برداشت لباس درویشی در بر روانه شد. کوچه و بازار را پرسه زد تا رسید در دکان پینه دوزی. دید مشغول کار است و مشته پینه دوزی را می زند روی چرم و می گوید:

«بکوب بکوب همونه که دیدی» درویش دست زد به در و گفت: «فقیر مولا، در را باز کن امشب مرا راه بد و گوشه دکانت بخوابم» پینه دوز بلند شد در را باز کرد و گفت: «گل مولا جمالت را عشق است». درویش گفت: «جمال پیرت را عشق است» وارد دکان شد نشست پهلوی دست پینه دوز.

کشکول غذا را گذاشت جلو او و گفت: «ظاهر و باطن» پینه دوز پلو ندیده غذای پس لذیذی دید شروع کرد به خوردن. گفت: «درویش آش به این خوشمزگی از کجاست؟» درویش گفت: «امشب برخوردم به آشپزخانه شاه عباس. آشپزباشی تعارف کرد.

خودم خوردم سیر شدم کشکولم را هم پر کرد. حالا قسمت تو بوده. بخور نوش جان، مولا سخی است».

پینه دوز با اشتهای تمام غذا را خورد و باز مشغول شد به همان کار و همان حرف. درویش گفت: «گل مولا دیگر کار بس است، استراحت کن» بیچاره پینه دوز گفت: «ای درویش عیالم زیاد است مجبورم شبانه روز جان بکنم بلکه یک لقمه نان پیدا کنم برای اهل و عیالم» درویش گفت:

«آخر تلاش زیاد رزق را کم می کند» پینه دوز گفت: «چاره چیست؟» درویش پرسید: «پس این حرف چیست که می گویی بکوب بکوب همونه که دیدی؟»

پینه دوز آهی سرد از دل پر درد بر کشید و گفت: «ای درویش دست به دلم نگذار ـ شبی از بدبختی سر به بالین غم فرو برده بودم خوابم برد. در عالم خواب دیدم در یک کوهی سرگردانم. رسیدم به یک جایی که مثل یک دیوار بود و سوراخ های زیادی داشت. از هریک آب می ریخت. یک سوراخ مثل نهر یکی مثل جو، یکی مثل دهن کوزه، یکی مثل لوله آفتابه، یکی مثل لوله ماسوره.

به همین ترتیب تا بعضی جاها قطره قطره می چکید یک نفر آنجا بود پرسیدم فراخی این سوراخ ها چرا اینقدر کم و زیاد است گفت این سوراخ روزی مردم است. من پرسیدم سوراخ روزی من کدام است؟ مرا برد جایی که هر نیم ساعت یک قطره می چکید.

گفت این سوراخ روزی تو است. من درفشی در دست داشتم کردم توی سوراخ که قدری باز شود درفش شکست و آن قطره هم بند آمد و من از خواب بیدار شدم. فهمیدم خداوند از روز ازل روزیم را اینطور قرار داده. از آن روز هرچه مشته روی چرم می زنم می گویم: بکوب بکوب همونه که دیدی. اینست ماجرای من»

درویش گفت: «برادر مأیوس مباش. دنیا گاهی سخت می گیرد که خدا آدم را امتحان کند. گاهی هم خوب می شود. توکل به خدا کن. زحمت هم کمتر به خودت بده. انشاءالله در رحمت باز می شود. خدا را چه دیده ای دری به تخته می خورد ممکن است روزگار آدم خوب بشود. ملک التجار بشود. غصه نخور»

پینه دوز گفت: «ای درویش این بخت از ما نیست دیگر عمر ما طی شده» درویش مبلغی پول به او داد و گفت: «بلند شو دیگر بخواب شاید در رحمت باز بشود» این را گفت و خداحافظی کرد و روانه شد تا رسید به کاخ سلطنتی. ولی از فکر و خیال شب خوابش نبرد. فردا شب دستور داد شکم یک مرغ را پر از طلا کردند و دوختند و بعد بریان کردند.

یک قاپ پلو پر کردند و مرغ را لای پلو گذاشتند. بعد به غلامش دستور داد که «میروی فلان جا، فلان دکان پینه دوزی یک پیرمردی هست مشغول کار است و همیشه می گوید «بکو بکو همونه که دیدی» غذا را می دهی می گویی از مطبخ خانه شاه است بده به بچه هات بخورند. اینقدر به خودت زجر نده. هر شب برایت غذا می آورم».

غلام غذا را برداشت به نشانی آمد در دکان داد به پینه دوز و پیغام پادشاه را هم داد. از قضا یک تاجر پوست تازه وارد شهر شده بود. پینه دوز که بضاعتی نداشت بتواند اقلاً چند قطعه چرم بخرد و مدتی از خرده خری راحت باشد فکر کرد بچه های من سال و ماه پلو نخورده اند که عادت کنند خوب است این غذا را ببرم برای مرد تاجر بلکه بتوانم از او چرم نسیه بردارم.

فوری در دکانش را بست و رفت در کاروانسرایی که تاجر در آن منزل داشت. اتفاقاً تاجر هم دیروقت رسیده بود غذای درست و حسابی تهیه نکرده بود. پینه دوز غذا را گذاشت جلو مرد تاجر. تاجر بسیار خوشش آمد گفت:

«فردا صبح بیا تا ظرفش را بدهم و هرقدر هم چرم خواستی به تو بدهم». پینه دوز خوشحال برگشت و مثل همیشه نان و پنیری برای بچه های خود گرفت و رفت منزل. ولی از خوشحالی خوابش نمی برد.

حالا پینه دوز را بگذارید چند کلمه از تاجر بشنوید. تاجر وقتی مشغول خوردن شد شکم مرغ را باز کرد یکدفعه سکه های طلا ریخت اطراف سفره. تاجر چشمش که به سکه ها افتاد از زور شادی دیگر اشتهایش کور شد.

فکر کرد این غذا را کسی برای پینه دوز آورده بود که پینه دوز به نوایی برسد و این بدبخت گول خورده پیش خود گفت: «چه سودی از این بیشتر که امشب نصیب من شده اگر تا فردا صبح بمانم ممکن است این سر فاش شود.

خوبست شب را نیمه کنم و بروم» فوری دستور داد قاطرها را جو دادند و سحر که شد بار را بست و از شهر زد بیرون و رفت. حتی بی مروت ظرف غذا را هم برداشت و رفت.

پینه دوز بیچاره صبح اول وقت آمد در کاروانسرا دید جا تر است و بچه نیست. هاج و واج ماند. کمی در کاروانسرا نشست دید فایده ندارد بلند شد. در دکان را باز کرد و مثل همیشه شروع به حرف خودش کرد: «بکوب بکوب همونه که دیدی» خلاصه تا شب شد. شاه عباس با لباس درویشی آمد پشت در درکان دید پینه دوز ذکر همیشه را دارد. تعجب کرد. دست زد به در و پینه دوز در را باز کرد.

دید درویش پریشبی است. تعارف کرد بفرمایید. درویش وارد شد نشست احوال پرسید و بعد گفت: «شنیده ام از مطبخ خانه شاه عباس دیشب برایت شام فرستاده اند» پینه دوز آهی سرد از دل پر درد کشید و گفت: «ای درویش آدم بدبخت بهتر است بمیرد» درویش گفت: «چطور شده؟» پینه دوز قصه را تعریف کرد.

شاه گفت: «آخر، بدبخت تو ستم به بچه هات کرده ای سزایت همین است که دیدی» پینه دوز به گریه افتاد و گفت: «چه کنم به خیالم کار خوبی کرده ام». شاه خیلی افسرده شد و گفت:

ضرب المثل بکوب بکوب همانست که دیدی

 

«ای مرد، من همیانی به کمرم دارم صد دینار زر سرخ در آنست به تو می دهم به شرط اینکه با آن سرمایه ای درست کنی و مشغول کاسبی شوی». آن وقت همیان را باز کرده گذاشت جلو پینه دوز و بلند شد رفت.

پینه دوز فکر کرد اگر بخواهد یک دفعه دکان را رونق بدهد ممکن است مردم فکر کنند دزدی کرده خوبست این پول ها را ذخیره کند و کم کم خرج کند. از طرفی هم ترسید کسی خبردار بشود. فکری به سرش زد.

چوبی تهیه کرد داد به نجار. نجار میان چوب را سوراخ کرد. پینه دوز پول ها را ریخت وسط چوب و سر و ته آن را بست که همیشه دستش باشد تا کم کم خرج کند. اتفاقاً شبی رو به منزل می رفت چند نفر مست به او برخورد کردند بنای عربده را گذاشتند. پینه دوز خواست فرار کند او را گرفتند کتک زیادی به او زدند چوبش را گرفتند و رفتند.

باز چند شب از این ماجرا گذشت. شاه عباس گذارش به دکان پینه دوز افتاد. دید همان ذکر را می گوید دستی به در زد. پینه دوز در را باز کرد دید رفیق شب های گذشته است. یا علی مدد گفت.

درویش وارد شد. احوال پرسید. پینه دوز با افسوس زیاد سرگذشت را تعریف کرد. شاه عباس قدری فکر کرد باز صد اشرفی به او داد و خیلی سفارش کرد که «مبادا باز شیطان تو را گول بزند. این پول را ببر خرج معیشت خودت بکن خدا می رساند.

مولا سخی است هرچه دنیا را تنگ بگیری خدا هم تنگ می گیرد. هرچه به زن و بچه سخت بگیری روزی کم می شود. اگر آن پول را خرج خانه ات کرده بودی، دعایت می کردند. خدا به کارت وسعت می داد». اینها را گفت و رفت.

پینه دوز که دلش نمی آمد پول را خرج کند این دفعه کنار دکان جای نشیمن خود، گودالی کند و پول ها را گذاشت توی گودال و پاره پوستی را که رویش می نشست انداخت و سفت و سخت رویش نشست و مشغول کار شد ولی از ذوقی که داشت وقتی مشته روی چرم می زد این ذکر را می گفت:

«هرچه دارم به زیرمه، هرچه دارم به زیرمه» اتفاقاً طراری چند دفعه از آنجا عبور کرد این ذکر پینه دوز او را به فکر انداخت. وارد دکان شد. دست مریزاد گفت و کفش هایش را در آورد و گوشه اش را که پاره شده بود نشان داد و گفت:

«استاد این را برایم بدوز» پینه دوز مشغول شد چند تا کوک زد و گذاشت روی سندان. باز گفت: «هرچه دارم به زیرمه» طرار از آن کهنه کارها بود. به فراست دریافت که باید زیر تخته پوست پینه دوز چیزی پنهان باشد. کفش های خود را گرفت.

پول زیادتر از معمول به او داد و رفت. پینه دوز از بس خوشحال شد هوس کرد امروز یک چند سیخ جگرک بخورد. کنار کوچه جگرکی بود. هول هولکی دوید بیرون پهلوی جگرک فروش.

تا جگر پخته شد آن طرار هم که در کمین بود وقت را غنیمت شمرد و پرید توی دکان، تخته پوست را برداشت دید خدا بدهد برکت یک دستمال تو گودال زیر تخته پوست پسر از پول.

برداشت و تخته پوست را انداخت جای خودش و فرار کرد. پینه دوز از همه جا بی خبر برگشت نشست روی تخته پوست مشغول کار شد. شب که تخته پوست را برداشت بتکاند دید جا تر است و بچه نیست. قدری بیطاقتی کرد ولی چه فایده. باز طبق معمول شروع کرد به گفتن ذکر سابق.

تا شب باز شاه عباس با لباس درویشی آمد دید پینه دوز باز مشغول ذکر اولی است. خیلی ناراحت شد. در دکان را زد. پینه دوز در را باز کرد. درویش وارد شد. احوال پرسید. پینه دوز ماجرا را گفت. شاه عباس بلند شد گفت: «راست گفتی بکوب بکوب همونه که دیدی!!»

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات