ضرب المثل های آلمانی | عربی با ترجمه فارسی

آکاایران: ضرب المثل های آلمانی ،عربی با ترجمه فارسی

آکاایران: ضرب المثل های عربی با ترجمه ی فارسی….

الید الواحده لا تصفّق (یک دست صدا ندارد)
وهب الأمیر ما لا یملک (از کیسة خلیفه می بخشد)
و للناس فیما یعشقون مذاهب (سلیقه ها یکنواخت نیست)
هل یصلح العطّار ما أفسد الدّهر (آب رفته به جوی باز نیاید)
من یمدح العروس إلّا أهلها (هیچ کس نمی گوید ماست من ترش است)
من کثر کلامه کثر ملامه (پرگو خطاگوست)
من قرع باباً و لجّ و لج (عاقبت جوینده یابنده است)
من طلب العلی سهر اللیالی (گنج خواهی در طلب رنجی ببر)
من طلب شیئاً وجدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)
من طلب أخاً بلا عیب بقی بلا أخ. (گل بی خار خداست یا کجاست)
من حفر بئراً لأخیه وقع فیها (چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی)
من جدّ وجد (عاقبت جوینده یابنده بود)
من صارع الحقّ صرعه (با آل علی هر که در افتاد بر افتاد)
المعیدی تسمع به خیر من أن تراه (آواز دهل شنیدن از دور خوش است)
المحنه إذا شاعت سهلت (مرگ به انبوه، جشن باشد)
لکلّ فرعون موسی (دست بالای دست بسیار است)
لکلّ مقام مقال (هر سخنی جایی و هر نکته مکانی دارد)
ماحکّ جلدک مثل ظفرک (کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)
ماهکذا تورد یا سعد الإبل (راهش این نیست) (این ره که تو می روی به ترکستان است)
کلم اللسان أنکی من کلم السنان (زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است)
کالمستجیر من الرّمضاء بالنّار (از چاله به چاه افتادن) (از بیم مار در دهان اژدها رفتن)
کلّ رأس به صداع (هر سری دردی دارد)
کلّ شاه تناط برجلیها (هر کس را در قبر خود می گذارند)
لا تؤخر عمل الیوم إلی غدٍ (کار امروز را به فردا میفکن)
لا یؤخذ المرء بذنب أخیه (گناه دیگری را بر تو نخواهند نوشت)
لکلّ نوین لذّه (نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار)

ضرب المثل های آلمانی با ترجمه ومترادف فارسی

Lachen ist die beste Medizin
ترجمه: «خنده بهترین داروها است»
مترادف فارسی: «خنده بر هر درد بی درمان دواست.»
Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben
ترجمه: «به گونه ای زندگی کن که گویی فردا باید بمیری؛ و طوری کار کن که گویی جاودانه ای.»
مترادف فارسی: «طوری زندگی کن، انگاری فردا خواهی مرد، طوری کار کن، انگاری هیچگاه نخواهی مرد.»
Leute und Leute sind zweierlei
ترجمه: «آدم و آدم دو گونه می باشند»
مترادف فارسی: «آدم به آدم بسیار ماند.»
Liebe kann Berge versetzen
ترجمه: «عشق، کوه را جا به جا می کند»
مترادف فارسی: «عشق در کوه کنی داد نشان قدرت خویش// ور نه این مایه هنر تیشه فرهاد نداشت» از فرخی یزدی
Liebe erweicht auch die härtesten Stein und Felsen
ترجمه: «عشق، سخت ترین سنگ ها و صخره ها را نرم می کند.»
مترادف فارسی: «گر کوه کن زپای در آمد چه جای طعن// بالله که کوه پست شود زیر بار عشق» از جامی
Liebe braucht keinen Lehrer
ترجمه: «عشق، نیازی به آموزگار ندارد»
مترادف فارسی: «ای بی خبراز سوخته و سوختنی// عشق آمدنی بود نه آموختنی» از سنائی
Liebe, die nur von einer Seite kommt, dauert nicht lange
ترجمه: «عشقی که فقط از یک سوی آید، طولانی نخواهد بود»
مترادف فارسی: «چو زین سر هست زان سر نیز باید // که مهر از یک طرف دیری نپاید» از اوحدی
Liebe ohne Gegenliebe, ist eine Frage ohne Antwort
ترجمه: «عشق فاقد طرف مقابل، سؤالی است فاقد پاسخ»
مترادف فارسی: «چه خوش بی، مهربونی هر دو سر بی// که یک سر مهربونی، درد سر بی» از باباطاهر
Liebe und Husten lässt sich nicht verbergen.
Liebe und Rausch schaut zum Fenster aus
ترجمه: «عشق و سرفه را نمی توان پنهان داشت.»
ترجمه: «عشق و سرمستی از دریچه بیرون را می نگرند.»
مترادف: «عشق و مشک پنهان نمی ماند.»
Liebe kann man nicht erzwingen.
Liebe duldet keinen Zwang
ترجمه: «عشق را نمی توان تحمیل کرد»
ترجمه: «عشق، زورپذیر نیست»
مترادف فارسی: «عشق به زور، و مِهر به چُنبِه نمی شود.»

ضرب المثل های آلمانی با ترجمه و مترادف فارسی…

Liebe macht närrisch.
Liebe und Verstand, gehen selten Hand in Hand
ترجمه: «عشق، جنون آور است»
ترجمه: «عشق و عقل به ندرت دست در دست دارند.»
مترادف فارسی: «عشق و جنون همسایه دیوار به دیوارند.»
مترادف فارسی: «عشق در آمد به دل، رفت زسر عقل و هوش.»
Liebe fürchtet keine Gefahr
ترجمه: «عشق از خطر نمی هراسد»
مترادف فارسی: «عشق را از تیغ و خنجر باک نیست.»
Liebe ist ein verzehrendes Fieber.
Liebe ist Leides Anfang
ترجمه: «عشق تب کشنده ای است»
ترجمه: «عشق، آغاز رنج است»
مترادف فارسی: «به گیتی عاشقی بی غم نباشد// خوشی و عاشقی باهم نباشد» از فخرالدین اسعد گرگانی
مترادف فارسی: «عشق برمن در عنا بگشود// عشق سر تا به سر عذاب و عناست» از فرخی سیستانی
Löwen fangen keine Mäuse
ترجمه: «شیران، موش شکار نکنند»
مترادف فارسی: «نخورد شیر نیم خورده سگ// ور به سـختی بمیرد اندر غار» از سعدی
Lügen, dass sich die Balken biegen
ترجمه: «دروغی، که تیر سقف را خم می کند»
مترادف فارسی: «دروغی که تیر سقف را می شکند.»
Lügen haben kurze Beine
ترجمه: «پای دروغ کوتاه است»
مترادف فارسی: «دروغ از همان دور که می آید یک پایش می لنگد.»
مترادف فارسی: «دروغگو تا در خانه اش.»
Man kann sich selbst keine Bäume pflanzen
ترجمه: «کس نتواند نهالی از بهر خویش غرس کند.»
مترادف فارسی: «دیگران نشاندند ما خوردیم ما بنشانیم دیگران خورند.» از مرزبان نامه
Man muss es nehmen wie es kommt
ترجمه: «به هر طریق که آید، باید پذیرفت.»
مترادف فارسی: «هرچه پیش آید خوش آید
Man muss sich mit Mondschein begnügen, wenn man keinen Sonnenschein hat
ترجمه: «باید به نور مهتاب کفایت کرد، هرگاه که از آفتاب محروم هستی.»
مترادف فارسی: «چون عشق بود به دل، صواب است // مه در شب تیـره آفتاب است» از امیر خسرو
Man soll die Bärenhaut nicht verkaufen‚ ehe der Bär gestochen ist.
Man muss den Pelz nicht verteilen‚ ehe der Bär geschossen (erlegen) ist.
ترجمه: «پوست خرسی را که هنوز شکار نکرده ای،مفروش.»
ترجمه: «خرسی که هنوز کشته نشده، نباید پوستش را تقسیم کرد.»
مترادف فارسی: «خرس را شکار نکرده پوستش را نفروش.»

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات