آکاایران: معمای المپیادی معمای آبرسانی , معمای المپیادی زیر را ببینید:

معمای المپیادی معمای آبرسانی

معمای المپیادی معمای آبرسانی , یک منبع آب به یک مصرف کننده ی در یک ساختار مشخص، لوله کشی شده است و ظرفیت انتقال لوله ها با یکدیگر متفاوت هستند.

معمای المپیادی

آکاایران: معمای المپیادی معمای آبرسانی

معما های سخت با جواب

در شکل فوق، بین منبع آب ‎الف‎ و مصرف کننده ی ‎ب‎ لوله کشی شده است.
عددی که بر روی هر لوله نوشته شده است،
نشان دهنده ی حداکثر ظرفیت انتقال آن لوله (لیتر بر ثانیه) است.

مصرف کننده، حداکثر چند لیتر بر ثانیه آب دریافت خواهد کرد؟

الف) ۱۳

ب) ۷

ج) ۱۲

د) ۴۱

هـ) ۱۱

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ معمای المپیادی: معمای آبرسانی

گزینه (ب) درست است.

با توجه به شکل، حداکثر ۴ لیتر آب به نقطه ی ج می رسد.
پس از لوله ی ب-ج که ظرفیت آن ۹ لیتر است
حداکثر ۴ لیتر در ثانیه آب به مصرف کننده ب سرازیر می شود.
از لوله ی ب-د نیز که حداکثر ظرفیت آن ۳ لیتر است اگر ۳ لیتر در ثانیه آب به مصرف کننده ب برسد
حداکثر آبی که به مصرف کننده خواهد رسید ۷ لیتر در ثانیه می باشد.

معمای المپیادی

معمای ریاضی

آی هوش

.

منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات