آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ه)
شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (حرف ه) به همراه معنی ضرب المثل، داستان و طرز استفاده، و کاربرد آن در زندگی روزمره

 • هارت و پورت

      سرو صدا و شلوغ بازی و بزرگ نمایی بیخودی برای زهر چشم گرفتن و ترساندن و یا جلب توجه و...


 • هر آن کس که دندان دهد نان دهد

      اشاره به روزی رسان بودن خالق، و اینکه خدا وقتی فرزندی عطا می کند روزی اش را هم می دهد و کسی را لنگ نمی گذارد.


 • هر جای دزد زده تا چهل روز اَمنه

      خطاب به دزد زده ای که از دوباره آمدن دزد نگران باشد، یا کسی که از تجدید منازغه و شر و خطر بترسد.

ضرب المثل های فارسی

آکاایران: شیرین ترین و پرکاربردترین ضرب المثل های فارسی و ایرانی (ه)

 • هر چه از دوست رسد نیکوست

      هر چیز حتی کم و اندک که از طرف دوست باشد چون با یاد و محبت و علاقه او عجین و همراه است دلنشین و ارزشمند می باشد.


 • هر چه باداباد

      دل به دریا زدن و به خدا توکل کردن در انجام کاری.


 • هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک

      وقتی که خودِ مودعی، مصلح و یا نصیحت گو خطاکار و خلاف کار از آب در آید، دیگر نمی توان از بقیه توقعی داشت و جلوی کارهای زشت آن ها را گرفت.


 • هر چه پیش آید خوش آید

     هر چه مقّدر شده باشد خوب و به صلاح است و باید به آن راضی شد.


 • هر چه را منع کردم بر سرم آمد

      از هر که و هر چه عیب گرفتم به آن دچار شدم، اشاره به تنبیه روزگار.


 • هر چه رشته بودم پنبه شد

      همه تلاش ها و زحمات و امیدها ضایع شد و از بین رفت، بی حاصل و بی نتیجه ماندن و به هدر رفتن سعی و کوشش.


 • هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

      انسان هر کار خوب یا بدی را انجام می دهد نتیجه آن عاید خودش خواهد شد و به خودش بر می گردد.


 • هر چه می خواهد دل تنگت بگو

      خطاب به کسی که برای گفتن چیزی تردید دارد می آورد صرف امور بیهوده یا خوش گذرانی کرده و دوراندیش و آینده نگر نیست.


 • هر رفتی آمدی دارد

      ارتباط و رفت و آمد باید متقابل باشد.


 • هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

      سفارش به گفتن حرف به جا و به موقع، هر حرفی را همه جا نمی توان زد، بلکه باید مطابق وضع و حال افراد و مکان سخن گفت.


 • هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند

     کلام بی ریا، بی تکلّف و صمیمی که از اعماق وجود بر زبان آید تأثیر خاصی روی شنونده گذاشته و بر دلش می نشیند.


 • هر سربالایی سرازیری داره

      پس از هر رنج و سختی، راحتی و آسایش وجود دارد.


 • هر سری یک عقلی داره

      هرکسی دارای یک فکر و ایده است، هر کس یک جور می سنجد و یک چیزی به عقلش می رسد. برای تشویق به امر مشاوره می گویند.


 • هر کس آب قلبش را می خورد

      هر کس مطابق نیت و طینتش برایش پیش آمده و خدا به همان اندازه عطایش می کند.


 • هر کس تنها به قاضی رود، راضی برگردد

      چرا که مدعی و معترضی وجود ندارد و همه چیز یک طرفه و به نفع اوست.


 • هر کسی را به هر کاری ساختند، مهر آن را در دلش انداختند

      هیچ کس همه کارها از دستش بر نمی آید و هر کس برای کاری استعداد و آمادگی داشته و علاقه نشان می دهد، بنابراین به سوی آن جذب شده و مطمئناً در آن کار موفق هم خواهد شد.


 • هر که بامش بیش برفش بیشتر

      هر چه پول و ثروت زیادتر و زندگی وسیع تر باشد، دردسر و گرفتاری بیشتری هم دارد.

ضرب المثل های فارسی


 • هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد

      برای رسیدن به مقصود و به دست آوردن چیزی باید رنج و سختی کشید و مصائب و مشکلات موجود را به جان خرید و تحمل کرد.


 • هر کی به فکر خویشه، کویه به فکر ریشه

      نباید به دیگران امیدوار و متکی بود زیرا هر کس در فکر گذراندن امورات خود و رسیدن به مقصود خود است.


 • هر کی خربزه می خوره، پای لرزش هم می نشینه

      هر کس به کار خطرناک و اشتباه دست می زند باید ضرر و خسارت و ناراحتی اش را هم تحمل کند.


 • هر کی خوابه روزیش به آبه

      آدم تنبل و بیکاره و کسی که تن به کار و زحمت نمی دهد به جایی هم نمی رسد و نباید توقع خیر و مزد هم داشته باشد.


 • هر که گوش می خواد گوشوارشم باید بخواد

      تحمیل کردن نزدیکان و متعلقان به طرف مقابل در معنی: هر که کسی را خواهد ناچار باید اقارب و متعلقات آن را هم بخواهد و تحمل کند.


 • 4هر کی هر کی

      آشفتگی و هرج و مرج، کسی به کسی نبودن.

ضرب المثل های فارسی


 • هر گردویی گرده، لما هر گردی گردو نیست

      دو چیز متفاوت را به خاطر شباهت ظاهری شان نباید یکسان و مثل هم دانست.


 • هر گلی یک بویی داره

      هر کسی یا هر چیزی یک جور خصلت و ویژگی دراد، دو چیز یا دو کس یک جور نمی شوند و هر کدام خصوصیات مخصوص به خود را دارد.


 • هشتش گرو نهش است

      فقیر و بی چیز، کسی که از لحاظ مالی در زندگی لنگ بوده و به سختی روزگار بگذراند.


 • هفت تا دختر کور و کچل داشته باشه یک شبه شوهر می ده

      اشاره به آدم زبل و زبان باز و شارلاتان.


 • هفت تا جون داره

      کسی که از خطرات متعدد و از مرگ جان بدر برده باشد.


 • هفت ماهه به دنیا آمده

      اشاره به آدم عجول و بی صبر و قرار که در هر کاری عجله و شتاب داشته باشد.


 • هلو برو تو گلو

      کسی که راحت و بی دردسر به خواستة خود برسد و یا هر چیزی را راحت و شسته رُفته بخواهد.


 • هم از توبره می خوره هم از آخور

      آدم رند و زرنگی که در کار یا معامله و یا موقعیتی از هر طرف به سود خود حرف زده و حساب کند.


 • همان آشی و همان کاسه

      وضعیتی که دوباره مثل قبل و کمافی السابق شده و هیچ فرقی نکرده باشد.


 • هم خدا را می خواهد هم خرما را

      همة منافع و مزایا را با هم و یکجا خواستن.


 • همسایه ها یاری کنید تا من شوهر درای کنم

      طعنه به آدم تنبل یا بی دست و پا که از عهده انجام کارش بر نیامده و از این و آن کمک بخواهد.


 • هم فاله هم تماشا

      کاری که از دو جنبه فایده و بهره داشته باشد.


 • همه را برق می گیره ما را چراغ نفتی

      گله از بدشانسی توسط کسی چیز غیر دلخواه مثل کار، شریک و... نصیبش شده باشد.


 • همه کاسه کوزه ها سر کسی شکستن

      هنگامی که همه تقصیرها به گردن کسی که مقصر نیست بیفتد.


 • همه می ترقّند، ما وا می ترقّیم

      همه پیشرفت و ترقّی می کنند ما پس رفت ر عقب گرد می کنیم. همه از پائین به بالا می ترقّند، ما از بالا به پائین می ترقّیم.


 • همیشه شعبون، یک بار هم رمضون

      همیشه به دلخواه و به حرف تو یک مرتبه هم حرف من.


 • هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن

      تعریف و تمجید بی جا و فراتر از واقعبت از کسی.


 • هنر نزد ایرانیان است و بس

      قدمت فرهنگ و هنر ایرانی به هزاران سال قبل می رسد و همیشه ایرانیان در علم و هنر و اکثر زمینه ها سرآمد ملت های دیگر بوده و هستند.


 • هنوز آب کفنش خشک نشده

      مرده ای که هنوز مراسم فوتش برگزار نشده ورّاث بر سر ارث و میراثش به جان هم افتاده باشند.


 • هنوز دهنش بوی شیر می ده

      هنوز بچه و خام بی تجربه است، اشاره به کسی که برای کاری هنوز آمادگی و شرایط لازم را نداشته و انجام آن برایش زود باشد.


 • هوا پس بودن

      اوضاع خطرناک و نامناسب.


 • هوای کسی را داشتن

      مواظب و مراقب و متوجه کسی بودن.


 • هیچ بقالی نمی گه ماستم ترشه

      هیچ کس عیب و ایراد و بدی خود و یا متعلقات خود را نمی گوید.


      بالاخره هر چیز گران قیمت دارای مزایایی نسبت به جنس ارزان می باشد و بر روی هر چیز به قدر و قیمت و ارزشش کار شده بنابراین جنس ارزان بی عیب و علت نیست.


 • هیزم تر به کسی فروختن

      به کسی بدی کردن.

ضرب المثل های فارسی


 • هردمبیل

      آشفته و بی سر و سامان، درهم و برهم و بی نظم و قانون.گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
سایر ضرب المثل های ایرانی و فارسی به ترتیب حروف الفبا:

الف ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
 ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف
 ق ک گ ل م ن و ه ی  منبع :

گردآوری توسط بخش ضرب المثل- معنی ضرب المثل سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات