بازی های محلی

 بازی محلی مشهد

به تعداد بازیکنان روى یک خط مستقیم و با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتیمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتیمتر روى زمین حفر مى کنند. نفر اول بازی، تشله ٔ خود را لب چاله ٔ اول مى نشاند (در لهجه محلى شوند مى گویند). سپس نقطه اى را در امتداد چاله ها با فاصله ٔ دو خانه به عنوان نقطه ٔ شروع بازى تعیین مى کنند.

بازیکنان به ترتیب از نقطه ٔ شروع تشله هاى خود را به طرف چاله ها مى زنند. در اینجا توافق مى کنند: لوکلى موکلى از سیخ تا سوزه قبوله (از سیخ تا سوزن قبول است ). در اینجا چندین وضع پیش مى آید: یکى اینکه بازیکنى که تشله را زده است تشله اش به لبه ٔ چاله برمى خورد و برمى گردد (لوکلی) که در این حالت دوباره باید آن را بزند.

دیگر اینکه تشله به خانه برود یا به تشله ٔ بازیکن دیگر برخورد کند ( تیر بزند) در اینصورت نیازى به تکرار بازى نیست . شکل دیگر تشله به لبه چاله بخورد و به طرف چپ یا راست منحرف شود (موکلی) که در اینصورت بازیکن مجدداً باید تشله را بزند .

هربار که تشله بازیکنى به تشله ٔ یکى دیگر از بازیکنان بخورد یک امتیاز مى گیرد. گاهى بازى بر سر پول انجام مى شود. (به ازاء هر تیر مبلغى از قبل تعیین مىکنند). وقتى این بازى دو نفره انجام مى شود، گرفتن سه خانه برابر با یک تیر به حساب مى آید. در اینصورت وقتى هر چهارخانه گرفته شود بازى تمام م ىشود .

منبع:rasekhoon.net


گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات