نتیجه تصویری برای چند بازی محلی جالب در شهر بوشهر

آکاایران: چند بازی محلی جالب در شهر بوشهر

آکاایران: چند بازی محلی بوشهر  بازی محلی سایه بردک این بازی را هم پسران بازی می کردند و هم دختران برای شروع بازی ابتدا چند نفری جمع می شدند که در این بازی تعداد مطرح نبوده است مدتی هم بازی می کردند که هوا مهتابی بوده باشد همه افراد سر ردیف ایستاده و یک نفر را از میان خود […]

چند بازی محلی بوشهر

 بازی محلی سایه بردک

این بازی را هم پسران بازی می کردند و هم دختران برای شروع بازی ابتدا چند
نفری جمع می شدند که در این بازی تعداد مطرح نبوده است مدتی هم بازی می کردند که هوا مهتابی بوده
باشد همه افراد سر ردیف ایستاده و یک نفر را از میان خود به عنوان رئیس انتخاب می کردند رئیس یک
سنگ گرد برداشته و سنگ را پرتاب می کرد تا مشخص شود که سنگ در سایه چه کسی می افتد شخصی
که سایه آن سنگ رویش بود باید دنبال بقیه افراد می دوید و دست و روس سر آنها می گذاشت دست روی
سر هر که می نهاد آن شخص با شخص اول همکاری می کرد تا الی آخر….

بازی محلی  جیجه خروس

ابتدا، بازیکنان در قسمتى از آب دریا دور هم جمع مى شوند.سپس یک نفر به نام استاد با دست آب را آن قدر
به هم مى زند تا کف کند.پس از چند دقیقه، رفته رفته آب صاف و راکد مى شود.استاد پنجه هاى خود را به هم قفل کرده
و دست هاى خود را دایره وار روى آب مى گذارد.بازیکنان به آبهائى که بین دست هاى استاد قرار گرفته تلنگر مى زنند.هنگام تلنگر زدن
انگشت هرکس محکم به آب خورد و قلپ صدا کرد جیجه (جوجه) است و هرکس که انگشت آن آهسته صدا
کرد خروس مى شود.
اگر تعداد خروس ها از یک نفر بیشتر بود، کار را تکرار مى کنند تا فقط یک خروس باقى بماند.

نفرى که خروس شود، بازنده است.بازیکنان جائى را، مثلاً بند یک کشتى را به عنوان دکه انتخاب مى کنند و بعد همگى
به آب مى زنند.در اینجا خروس موظف است به وسیله ٔ شنا، جیجه ها را تعقیب کند.ضمناً باید مراقب باشد کسى خودش را
به دکه نرساند.اگر خروس موفق شد یکى از جیجه ها را گر کند برنده مى شود و اگر موفق نشد، یعنى اگر
جیجه اى خود را به سردکه رسانید، باز خروس بازنده است و بازى به همین ترتیب از نو شروع مى شود.

 بازی محلی چوکیلی

این بازی مخصوص مردان می بود.م یک چوب بزرگ ۸۰ سانتی متر و یک چوب کوچک ۱۰ سانتی تهیه کرده و زمین
بازی به شکل یک دایره می باشد که به آن داکه می گویند و گروه برنده در آن دایره چوب کوچک را
به سمت بیرون پرتاب می کنند و تیم مقابل متقابلاً آن را به طرف دایره (داکه) پرتاب می کنند که تیم برتر
بایستی از ورود چوب کوچک (کیلی) به درون دایره جلوگیری بعمل آورند.

ایران

.

منبع : persianv.com

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات