آکاایران بازى هاى خوزستان عبارتند از:

به گزارش آکاایران

بازیهای محلی

آکاایران: بازیهای محلی و بومی استان خوزستان

ابوامح جیم، ارکُم بَرکُم، استپ،اَلختربازی، الک چوب، بدواشیح، بَردبَرد گرکی، تشتک بازی، تنورتنور، تیرلش بازی، چقّه، چوب توپه، چوب معده، چوب و کلید، حَتَّ حَلُول، خاک ماله، خش بیزار، داژوال، دال پران، دور هرسیه، سَرمامک، سُک سُک، سواره و پیاده، شرده، شنگ، طناب بازی، عیسى بازی، ننگ بازی، قاوان، قلعه ٔ شاه مال من است، کروچ، کشت مایه، گال، گروک بازی، گل بازی، گولکی، لنگ رو، منم منم فرشته، هفت سنگ،

هُوشِیه، یزله و …
ابو، امح جیم (مناطق عربى زبان خوزستان )


بازیکنان به دو گروه تقسیم مى شوند و روى زمین دایره ٔ بزرگى مى کشند، سپس به طریق قرعه کشى یارگیرى مى کنند و گروه مدافع و مهاجم را نیز به همان شیوه تعیین مى کنند. آن گاه بازیکنان مدافع در داخل زمین که به شکل دایره کشیده شده قرار مى گیرند و گروه مهاجم خارج ان مى ایستند. سپس همه ٔ بازیکنان دو گروه پاى خود را بلند کرده و از پشت با دست پنجه ٔ پاى مخالف را مى گیرند، حال مهاجمان لى لى کنان وارد محوطه ٔ دایره شکل مى شوند و هریک از آنها سعى مى کند، به گونه اى تعادل فردى از گروه مدافع را برهم بزند تا پنجه ٔ گرفته شده ٔ او، رها شود. گروه مدافع نیز به همین ترتیب عمل مى کند در این صورت فردى که تعادل او به هم خورده باشد از دور خارج مى شود. در آخر بازى یک نفر بدون باخت در زمین باقى خواهد ماند که این فرد متعلق به هر گروه که باشد، آن گروه برنده ٔ بازى خواهد بود .

باید یاد آور شد که حمله ٔ چند نفر از یک گروه به یک نفر از گروه مقابل بلامانع مى باشد .
اَروِیع (سوسنگرد )


بازیکنان به وسیله ٔ تر یا خشک به دو گروه مساوى تقسیم مى شوند و پشک مى اندازند تا گروه برنده و بازنده مشخص شود. روى زمین مستطیلى رسم مى کنند و از طول آن را نصف مى کنند. بازیکنانى که بازنده شده اند با فاصله هاى معین روى خط وسط مى ایستند و بازیکنان برنده بیرون زمین صف مى بندند و تک تک سعى مى کنند از مقابل صف بازنده ها خود را به انتهاى زمین برسانند. بازیکنان بازنده باید مانع حرکت این بازیکنان بشوند و آنها را با دست بزنند . بازیکنان برنده مى توانند به طور مارپیچ عبور کنند .
بَردبَرد گَرَکى (bard bard garaky) ( ایذه )

بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان
بازیکنان به دو گروه تقسیم مى شوند. آتشى روشن مى کنند و سنگ را در آتش مى گذارند تا داغ شود. سپس قرعه مى کشند تا گروهى که باید از آتش نگهبانى کند، مشخص شود . بعد چشم هاى افراد گروه دیگر را مى بندند و گروه نگهبان سنگ را از آتش بیرون آورده و در سیاهى ها به دوردست پرتاب مى کند، بعد چشم هاى گروه مقابل را باز مى کنند و آنها مى روند تا سنگ را پیدا کنند؛ گروه نگهبان هم باید همین کار را بکند. اگر گروه نگهبان سنگ را بیابد و آن را در آتش بى اندازد بازى به همین روال تکرار مى شود. اما اگر کسى از گروه مقابل این کار را بکند جاى دو گروه عوض مى شود .
تشتک بازى (خرمشهر )

بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان
پسرها به در مغازه ها مى روند و تشتک جمع مى کنند. دیوارى را به عنوان هدف انتخاب مى کنند و با فاصله از آن مى ایستند. نفر اول تشتک خود را پرتاب مى کند، همین طور نفرات بعدی. تشتک هرکس به دیوار نزدیک تر بود او برنده است. این بازى با سکه هم صورت مى گیرد و جنبه ٔ قمار دارد. برنده ٔ سکه هاى دیگران را از آن خود مى کند .
تیرلش بازى (شوشتر )

بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان
نى بلندى را برمى دارند و یک سر آن را با یک لوله ٔ کاغذى که پر از مواد منفجره مثل باروت است، پر مى کنند و براى آن فتیله اى درست مى کنند. فتیله را آتش مى زنند و آن را به هوا پرتاب مى کنند .
دادارى پودارى دو تا بیار (دا به معنى مادر و پو به معنى پدر است) (مسجدسلیمان )


یکى از بازیکنان مى گوید: هرکس مادر و پدر دارد دو تا انگشت خود را در دست من بگذارد . بازیکنان همین کار را مى کنند. بازیکن اول چشم هاى خود را مى بندد و مى پرسد: تف کنم یا بگیرم؟ بچه ها مى گویند: بگیر. بازیکن سعى مى کند که یکى از بازیکنان را بگیرد. اگر موفق شد، چشم او را مى بندد و دیگران مى روند و گوشه اى پنهان مى شوند. وقتى همه پنهان شدند، چشم هاى بازیکن را باز مى کنند و به او مى گویند: ‘روغه رى سست گرده بر سیست’ و او باید برود و پنهان شده ها را پیدا کند. اگر کسى را پیدا کرد باید بر سر او بزند و بگوید: ‘کچل’ کسى که کچل بشود از بازى کنار مى رود تا دور بعدی. بعضى از بازیکنان که بتوانند خود را به بازیکن اولى برسانند و به او دست بزنند و بگویند: ‘حلال حلال’ دیگر کسى نمى تواند به آنها کارى داشته باشد. وقتى همه یا کچل شدند یا حلال بازى از نو آغاز مى شود و کس دیگرى انگشتان بچه ها را در دست مى گیرد .
طناب بازى (اهواز – آبادان – مسجدسلیمان )

بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان
هریک از چهار بازیکن یکى از نام هاى سرخ، سبز، آبى و گلابى را براى خود انتخاب مى کند . آن گاه دو نفر از بازیکنان هریک دو سر طناب را در دست گرفته و یکى دیگر از بازیکنان بین این دو قرار مى گیرد. یک نفر دیگر هم کنار محوطه ٔ بازى مى ایستد. دو نفر بازیکن طناب به دست شروع به چرخاندن طناب مى کنند و فردى که در وسط ایستاده باید با نزدیک شدن طناب به پاهاى او به هوا بپرد تا طناب از زیر پاى او بگذرد. این کار به صورت متوالى انجام مى گیرد. همراه با این کار، همان دو نفرى که دو سر طناب را گرفته اند، مرتباً تکرار مى کنند: سرخ، سبز، آبی، گلابی. بازى به همین ترتیب ادامه دارد تا زمانى که پاى پرنده به طناب گیر کند و طناب از چرخش بى افتد. آن گاه روى هر نامى که این خطا صورت بگیرد، صاحب آن نام باید به وسط بیاید و از روى طناب بپرد و به همین شیوه بازى را تا هر زمان که مایل باشند، ادامه مى دهند .

گال (شوشتر )

بازیهای بومی,بازیهای محلی,بازیهای محلی استان خوزستان
بازیکنان در این بازى با مشتى چوب باریک، برد و باخت مى کنند به این ترتیب که ابتدا طرف مقابل شرط خود را که طاق یا جفت است، مشخص مى کند، آن گاه بازیکن اولى چوب ها را در لبه اى از دیوار که گال نامیده مى شود، مى اندازد،د درنتیجه مقدارى از آنها در لبه ٔ گال باقى مى ماند. تعداد چوب ها را مى شمارد و اگر با شرط طرف مقابل مطابقت داشت، همه ٔ آنها را مى برد .
یزله
این بازى نمایشى جنبه ٔ حماسى و پهلوانى دارد و در مواقعى که دشمن سرزمین را تهدید مى کند، براى بالا بردن روحیه ٔ مبارزه طلبى مردم اجراء مى شود. یک نفر سردسته ٔ گروه مى شود و شروع به حماسه سرائى مى کند و دیگران به او پاسخ مى دهند . حرکات موزون بازیگران و هماهنگى کامل بین این حرکات با گفتار آنها از ویژگى هاى مهم این مراسم است. این مراسم در شکل اصلى خود همراه با سلاح انجام مى شده و بازیگران با لباس هاى محلى و خشاب فشنگ به این بازى مى پرداخته اند. این بازى با نیایش پروردگار براى پیروزى پایان مى گیرد .

منبع:rasekhoon.net

منبع : ایران مطلب

منبع :

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات