بازی محلی

آکاایران: سه بازی محلی آذربایجان غربی

آکاایران بازیهای محلی ایرانی

 

به گزارش آکاایران بازیهای محلی آذربایجان غربی

 

بازی محلی تولاما
در این بازی دایره ٔ بزرگى روى زمین مى کشند و آن را به هشت قسمت تقسیم مى کنند. در سمت چپ و در خارج دایره مربع مستطیلى رسم مى کنند که خانه ٔ اول بازى است. خانه هاى داخل دایره را هم، از ۲ تا ۹ شماره گذارى مى کنند. درست در نقطه ٔ مقابل خانه ٔ یک، در آن طرف دایره و در بیرون آن نیم دایره اى رسم مى کنند که جهنم خوانده مى شود. بازیکن اول، سنگ را در خانه ٔ اول مى اندازد و خود از روى خانه ٔ اول مى پرد و یک پاى خود را در خانه ٔ دو و پاى دیگرش را در خانه سه مى گذارد. بعد به خانه ٔ نه مى پرد و پاى راست خود را بالا نگه مى دارد، خم مى شود و سنگ را از خانه ٔ اول برمى دارد و از روى خانه ٔ یک به بیرون بازى مى پرد. پشت به شکل بازى مى ایستد و سنگ را مى اندازد. سنگ در هر خانه اى افتاد، آن خانه متعلق به بازیکن خواهد بود. اما اگر سنگ او به جهنم افتاد، او سوخته است و دیگرى بازى را شروع مى کند. در این بازى افتادن سنگ و یا رفتن پا روى خط موجب باخت بازیکن است. همین طور اشتباه گذاشتن پا در خانه .
بازی محلی جولاتوتما
در این بازی به دلخواه روى زمین بازى چاله هائى مى کنند که یک توپ کوچک یا گردو در آن جا بگیرد. در داخل هر چاله تعدادى سنگ ریزه مى ریزند. بازیکنان به نوبت، توپ را به طرف چاله ها قل مى دهند. اگر توپ در چاله اى افتاد به ازاء آن یکى از سنگ ریزه هاى داخل چاله را برمى دارند تا سنگ داخل چاله ها تمام شود. سپس سنگ ها را مى شمارند. سنگ هرکس بیشتر بوده برنده ٔ نهائى است .


بازی محلی پیشک قاشدى
در این بازی ابتدا پشک مى اندازند و یکى گرگ مى شود. فرارى باید با سرعت دست خود را به گرگ بزند و فرار کند. گرگ هم باید به دنبال او حرکت کند تا او را بگیرد. اما چون محدودیت مکانى وجود ندارد، فرارى مى تواند به هر سمت و گوشه اى فرار کند و همین امر باعث مى شود گرگ را خسته کند. بازى وقتى تمام مى شود که فرارى توسط گرگ زده شود که در اینصورت جاها عوض مى شود . 

 

گردآوی:بخش سرگرمی آکا ایران

 

 منبع:ranvillage.irپاتوق بازی

گردآوری توسط بخش بازیهای محلی،بازی های بومی سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات