آکایران :علی زراند وز در روزنامه قانون نوشت:
بیت: طی مکان ببین و زمان د ر سلوک شعر
بنا به گزارش آکاایران : کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود
تفسیر:  «مد یر ابن تلگرامی» د ر کتاب «اصول الگروپ فی مجاز الفضا» می نویسد : «د ر زمان حافظ که مرد م شیراز تازه تلگرام باز شد ه بود ند ، د و اتفاق مهم سبب می شود تا حافظ این شعر را بسراید . یکی خبرساز شد ن عکس های یک کارگر ساد ه و د یگری انتشار عکس های خصوصی یک ورزشکار گلف با مانع (از ورزش های پرطرفد ار زمان حافظ و چیزی شبیه به همین فوتبال خود مان؛ منتها کمی سخت تر!) و بازد اشت نامبرد ه. با د انستن این د و اتفاق می توان بیت فوق را به این شکل بازخوانی کرد : طی مکان ببین: ببین آن ورزشکار گلف با مانع (شبیه به همین فوتبال خود مان!) چه مسیری را از باشگاهش تا زند ان طی کرد و د رس عبرت بگیر ای صاحب فال... عکس نگیر، یا اگر هم می گیری منتشر نکن؛ ند ید بد ید ! زمان: این کلمه معنی خاصی ند ارد و برای هم قافیه شد ن با مکان استفاد ه شد ه / سلوک شعر: از سوسول بازی های شاعرانه است و کلا با آن نیم سیر پنیر هم نمی د هند !/ کاین طفل: آن کارگر ساد ه یا آن بازیکن گلف با مانع... اشاره د ارد به طفلکی شد ن این د و عزیز د ر تند باد حواد ث روزگار! / یک شبه ره یک ساله می رود : آرزوی هر جوان ایرانی!»
بیت: ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما می د اری
تفسیر: «ابن الروابطیون» د ر رساله :«کیف باب السفارت التخته ئون؟» می نویسد : «چون د ر زمان حافظ، روابط شیراز و یکی از کشورهای همجوار به تیرگی گرایید و مسئولان کشور همجوار پس از حمله حافظ و سایر شاعران شیراز به سفارت خانه (و نوشتن هجویات روی کاغذ و بستن آن به سنگ و اند اختن د ر اتاق سفیر!) رابطه شان را با شیراز قطع کرد ند ، حافظ این بیت را سرود و د اد با آب طلا آن را نوشتند و د اد د ست سفیر کشور همجوار!
بیت: میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
 تو خود حجاب خود ی حافظ از میان برخیز
تفسیر: «د یش ابن عرب ست» د ر حاشیه جزوه د رس «د یشولوژی!» با خطی خرچنگ قورباغه می نویسد : «چون حافظ د ید از شعر و شاعری نانی د ر سفره حاضر نمی شود ، به عرصه بازیگری شتافت لیکن به جز چند ین نقش د رخت و د یوار و جنازه، نقشی بهتر نتوانست بستاند و لاجرم د ر یک انقلاب هنری، به یک شبکه ماهواره ای (که تعد اد کارمند انش از تعد اد بینند گانش بیشتر بود !) پیوست و با سرود ن این بیت سعی کرد برای برخواستن حجابش د ر این شبکه، د لیلی عرفانی د ست و پا کند !

منبع :

حافظ

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات