واژه نامه دانشجویی - طنز


واژه نامه دانشجویی - طنز

شرح حال دانشجویان با عناوین فیلم ها


دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس

 
دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان
 

دانشجویان پرسر و صدا : گروه لیانشانپو

 
دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار

 
خانواده دانشجویان : بینوایان

 
دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام

 
انتخاب درس افتاده : زخم کهنه

 
مراقبین امتحان : سایه عقاب
 

تقلب : عملیات سری
 

روز دریافت کارنامه : روز واقعه
 

اعتراض دانشجو : بایکوت
 

اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم
 

دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد
 

آینده تحصیل کرده : دست فروش
 

رئیس دانشگاه : مرد نامرئی

 
استاد راهنما : گمشده

 
دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده

 
سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ

 
کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان


ژتون فروشی : آژانس شیشه ای


علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان


التماس برای نمره : اشک کوسه


سوار شدن به اتوبوس : یورش
 

ترم آخر : بوی خوش زندگی

 
تصویه حساب : خط پایان

 
عمر دانشجو : بر باد رفته

 
مسئول خوابگاه : کاراگاه گجت

 
ادامه تحصیل تا دکترا : دیدار در استانبول

="rtl" class="cbody" style="padding:10px;" valign="top" >

واژه نامه دانشجویی - طنز


واژه نامه دانشجویی - طنز

شرح حال دانشجویان با عناوین فیلم ها


دانشجوی تازه وارد : هالوی خوش شانس

 
دانشجویان ساکن خوابگاه : جنگجویان کوهستان
 

دانشجویان پرسر و صدا : گروه لیانشانپو

 
دانشجوی پزشکی : به خاطر یک مشت دلار

 
خانواده دانشجویان : بینوایان

 
دانشجوی مدل رپی : الو، الو، من جوجوام

 
انتخاب درس افتاده : زخم کهنه

 
مراقبین امتحان : سایه عقاب
 

تقلب : عملیات سری
 

روز دریافت کارنامه : روز واقعه
 

اعتراض دانشجو : بایکوت
 

اعتراض برای کیفیت غذا : می خواهم زنده بمانم
 

دانشجوی اخراجی : مردی که به زانو در آمد
 

آینده تحصیل کرده : دست فروش
 

رئیس دانشگاه : مرد نامرئی

 
استاد راهنما : گمشده

 
دانشجویی که تغییر رشته داده : بازنده

 
سرویس دانشگاه : اتوبوسی بسوی مرگ

 
کتابخانه دانشگاه : خانه عنکبوتان


ژتون فروشی : آژانس شیشه ای


علت نیافتن بعضی از دانشجویان : رابطه پنهان


التماس برای نمره : اشک کوسه


سوار شدن به اتوبوس : یورش
 

ترم آخر : بوی خوش زندگی

 
تصویه حساب : خط پایان

 
عمر دانشجو : بر باد رفته

 
مسئول خوابگاه : کاراگاه گجت

 
ادامه تحصیل تا دکترا : دیدار در استانبول

گردآوری توسط بخش جوک ،طنز، لطیفه خنده دار سایت آکا
تبلیغات