آکاایران: مجموعه: معما و تست هوش

معمای المپیادی

آکاایران: معمای المپیادی گونی های شکر

معما همراه با جواب

 

پنج گونی شکر به وزن های ۲، ۳، ۴ و ۶ و یک گونی خالی داده شده اند. می خواهیم همه ی شکرها را در یک گونی بریزیم. هر بار می توانیم یک عمل «ادغام» انجام دهیم. هر ادغام یعنی انتخاب دو عدد از گونی های شکر، مثلاً با وزن های α و b، و یک گونی خالی، و ریختن کامل شکرهای دو گونی در گونی خالی. فرض کنید که هزینه ی انجام این ادغام برابر a+b باشد. کم ترین هزینه های کل انجام این کار چه قدر است؟

 الف) ۱۹     ب) ۴۳     ج) ۴۶     د) ۵۱     هـ) ۶۰

 

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ معما :

گزینه (ب) درست است.

اگر سه گونی به اوزان a،b و c چنان باشند که a≤b≤c‎ ٬ آن گاه با توجه به ادغام های گوناگون به یکی از هزینه های a+2b+2c ، 2a+b+2c و یا 2a+2b+c خواهیم رسید که در بین آن هزینه ها 2a+2b+c کم ترین مقدار ممکن را دارد. بنابراین بهتر آن است که در ابتدا گونی های سبک تر را باهم ادغام کرده و حاصل را با بعدی و به همین ترتیب تا آخر پیش رویم:

(2+3) + (4+4) + (5+6) + (8+11) = 43


.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات