آکاایران: مقایسه مساحت های رنگی

دو مربع مساوی داریم که به بخش های کوچکتری تقسیم شده اند. می خواهیم مساحت بخش رنگی در آن دو را مقایسه کنیم…

تست هوش مقایسه مساحت های رنگی ,دو مربع مساوی داریم. هر کدام از این مربع ها را به مربع های کوچکتری تقسیم و تعدادی از انها را رنگ کرده ایم.

آیا میتوانید بگویید مساحت بخش رنگی در کدام مربع اکثر هست؟ آیا میتوانید برای پاسخ خود علت هم بیاورید؟

سنجش هوش

آکاایران: سنجش هوش (مقایسه مساحت های رنگی)

تست هوش : مقایسه مساحت های رنگی

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

تست هوش : مقایسه مساحت های رنگی

پاسخ تست هوش:

مساحت قسمت آبی رنگ اکثر هست.

طبق صورت سوال، مساحت دو مربع برابر هست. با فرض این که مساحت هر دو را واحد بگیریم خواهیم داشت:

مساحت بخش آبی رنگ: پنج قسمت از نُه قسمت «5/9» که برابر 0.56 خواهد بود.

مساحت بخش سبز رنگ: سیزده قسمت از بیست و پنج قسمت «13/25» که برابر 0.52 خواهد بود.

آی هوش

.

منبع : talab.org

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات