آکاایران: معمای سخت پیدا کردن صاحب گورخر

معمای سخت

آکاایران: معمای سخت پیدا کردن صاحب گورخر

معمای جالب پیدا کردن صاحب گورخر با جواب

۱۶ واقعیت زیر را در نظر بگیرید:

۱) ۵ خانه وجود دارد.

۲) انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.

۳) اسپانیایی یک سگ دارد.

۴) در خانه سبز قهوه نوشیده می شود.

۵) ایتالیایی چای می نوشد.

۶) خانه سبز، فاقد هیچ فاصله ای، در سمت راست خانه سفید قرار دارد.

۷) کسی که سیگار «کنت» می کشد، حلزون دارد.

۸) سیگار «وینستون» در خانه زرد کشیده می شود.

۹) در خانه وسطی، شیر نوشیده می شود.

۱۰) فرانسوی در اولین خانه زندگی می کند.

۱۱) کسی که سیگار «مارلبورو» می کشد، همسایه کسی است که روباه دارد.

۱۲) کسی که سیگار «وینستون» می کشد، همسایه کسی است که اسب دارد.

۱۳) کسی که سیگار «مور» می کشد، آب پرتقال می نوشد.

۱۴) ژاپنی سیگار «پارلمنت» می کشد.

۱۵) فرانسوی در همسایگی خانه آبی زندگی می کند.

۱۶) در هر خانه، یک ملیت، یک حیوان، یک سیگارکش و یک نوشیدنی قرار دارد.

حال به ۲ سوال زیر پاسخ دهید:

الف- چه کسی آب می نوشد؟

ب- چه کسی گورخر دارد؟

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

معمای گورخر

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

 

جواب معمای چه کسی صاحب گورخر است:

حیوانسیگاررنگ خانه نوشیدنیملیت
حلزونکنت قرمز شیر انگلیسی
اسبمارلبورو آبی چای ایتالیایی
روباه وینستون  زرد آب فرانسوی
سگمورسفیدآب پرتقالاسپانیایی
گورخرپارلمنتسبزقهوهژاپنی

منبع:ravanyar.com

.

منبع : abartazeha.com

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات