آکاایران: پاسخ:

چون گفته شده هیچ زنی بدون شوهرش نباید در برابر یک مرد غریبه قرار گیرد، پس اگر حالت رفت و برگشت آن ها طوری باشد که در هر حالت تعداد مرد ها بزرگ تر یا مساوی تعداد زن ها باشد این حالت رخ نمی دهد و حل معما درست است.

بنابراین پاسخ به شرح زیر است:

۱- دو زن به آن طرف ساحل بروند.

۲- یکی از آن دو زن برگردد.

۳- دوباره دو زن به آن طرف ساحل بروند.
۴- حال یکی از آن ها برگردد.

۵- حالا دو مرد به آن طرف ساحل بروند.

۶- این بار یک زن و شوهر برگردند.

۷- حال دوباره دو مرد بروند.

۸- این بار یک زن برگردد.

۹- حال دو زن به آن طرف ساحل بروند.

۱۰- این بار یک زن برگردد.

۱۱- حال دو زن باقی مانده هم با هم به آن طرف ساحل بروند.

مراحل بالا در شکل زیر به صورت تصویری نشان داده شدند:

معمای خلاقانه سه زوج و قایق

آکاایران: معمای خلاقانه سه زوج و قایقمنبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات