آکاایران: در تصویر زیر، دو عمل تفریق می بینید که بجای ارقام، از اشکال هندسی استفاده شده است. فقط رقم صفر را نمایش داده ایم. با توجه به اینکه هر شکل نمایانگر یک رقم است، آیا می توانید معادل عددی هر شکل را مشخص کنید؟

تست هوش تفریق شکل ها

آکاایران: تست هوش تفریق شکل ها


پاسخ :

پنج ضلعی: ۶
مثلث: ۲
دایره: ۱
مربع: ۴
البته یکی از پاسخ ها می تواند گزینه ی بالایی باشد اگر شما هم جواب دیگری یافته اید اعلام کنید.

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات