آکاایران: تست هوش فوق العاده


آکاایران سوال: حدس بزنید عدد بعدی چند است.

1

11

21

1211

111221

312211

13112221

؟

راهنمایی: هر عدد فقط به عدد قبلی خود ربط دارد.

به گزارش آکاایران

↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

پاسخ:

عدد اول ۱ است و عدد دوم ۱۱ یعنی یه دونه ۱

عدد دوم ۱۱ است و عدد سوم ۲۱ یعنی دو تا ۱

عدد سوم ۲۱ است و عدد چهارم ۱۲۱۱ یعنی یه دونه ۲ و یه دونه ۱

.

.

.

به همین ترتیب عدد هفتم ۱۳۱۱۲۲۲۱ است و عدد بعد آن طبق این قاعده برابر ۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱ است.

منبع : yasermoama.blogfa.com

منبع : ایران مطلب

منبع :

گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات