معمای تصویری

معما و تست هوش تصویری

چند حالت برای قرار دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟
نکته: برای محاسبه همه حالت ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای شکل در شکل:
برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی نمایش داده شده است.

معمای تصویری

معما و تست هوش تصویری

منبع: zoomit.ir


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات