معمای ریاضی 

پرسش 1
چگونه می توانید این سه مثلث متساوی الساقین را طوری در کنار هم قرار دهید که 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف در تصویر نهایی داشته باشید؟

 

معمای ریاضی

پرسش 2
به نظر شما به جای علامت سوال چه طرحی باید در جای خالی قرار گیرد؟

 

معمای ریاضی

پاسخ 1
اگر این سه مثلث متساوی الساقین را به این شکل در کنار هم قرار دهید در تصویر نهایی 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف وجود خواهد داشت.

 

معمای ریاضی

پاسخ 2

 

معمای ریاضی

 منبع:jamejamonline.ir


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات