حرف صحیح کدام است؟ (تست هوش)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ

Q است همانطور که مشاهده می کنید مجموع اعداد هر مربع برابر است با شماره حرف

Q عدد هفدهم از حروف الفبای انگلیسی است و مجموع اعداد این مربع هم می شود 17

علی یزدی مقدم
منبع:yadbegir.com


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات