جالب و خواندنی

 

جالب و خواندنی
فرض کنید راننده اتوبوس برقی اید. در ایستگاه اول 6 نفر وارد اتوبوس می شوند ، در ایستگاه دوم 3 نفر بیرون می روند و 5 نفر سوار می شوند. راننده چند سال دارد؟

جالب و خواندنی
پنج کلاغ روی درختی نشسته اند ، 3 تا از آنها در شرف پروازند ، حال چه تعداد کلاغ روی درخت باقی می ماند؟

جالب و خواندنی
چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی حضرت موسی برده شد؟

جالب و خواندنی
شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 درجه و طرف دیگر 30 درجه است ، خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است. تخم به کدام سمت پرت میشود؟

جالب و خواندنی
این سوال حقوقی است. هواپیمایی از ایران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز این دو سقوط می کند ، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟

جالب و خواندنی
من دو سکه به شما می دهم که مجموعش 30 تومان می شود ، اما یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد چطور؟

جواب سوال 1: راننده اتوبوس هم سن شما باید باشد؛ چون جمله ی اول پرسش می گوید : تصور کنید راننده ی اتوبوسید

جواب سوال 2 : همه کلاغ ها ، چون آنها فقط در شرف پروازند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند.

جواب سوال 3: هیچ ، آن نوح بود که حیوانات را به کشتی برد و نه موسی ( چه تعداد جلوی فکر کردن شما را گرفته است.)

جواب سوال 4 : هیچ کدام. خروس ها که تخم نمی گذارند. اگر شما سعی کرده اید پاسخ را از راه محاسبات و مقایسه ی اعداد به دست بیاوید ، شما دوباره با اعداد منحرف شده اید.

جواب سوال 5: بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم به در برده اند. شما با کلمات حقوقی و دفن کردن منحرف شده اید.

جواب سوال 6 : یک 25 تومانی و یک 5 تومانی. به یاد بیاورید که فقط یکی از آنها نباید 25 تومانی باشد و همین طور هم هست. یک سکه 5 تومانی داریم. شما با عبارت یکی از آنها نباید فریب خورده اید.

چیستان و معماهای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جالب و خواندنی' href='http://fun.akaup.com/fun/visua/'>جالب و خواندنی</a></strong>,معما, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معمای تصویری' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/'>معمای تصویری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معماهای جدید' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/'>معماهای جدید</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چیستان جالب' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/201483118949.html'>چیستان جالب</a></strong> چیستان و معماهای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='جالب و خواندنی' href='http://fun.akaup.com/fun/visua/'>جالب و خواندنی</a></strong>,معما, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معمای تصویری' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/'>معمای تصویری</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='معماهای جدید' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/'>معماهای جدید</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='چیستان جالب' href='http://fun.akaup.com/fun/enigma/201483118949.html'>چیستان جالب</a></strong>


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات