معمای صد حیوان

 معما:
فرض کنید شما یک هزار تومان دارید و می خواهید که 100 صد تا گوسفند ، گاو و شتر بخرید. از هر سه نوع این حیوان ها باید خریده بشه ...


 قیمت گوسفند یک تومان است.
 قیمت گاو ده تومان است.
 و قیمیت شتر سی تومان است.

حالا شما باید صد تا از این سه نوع حیوان بخرید که تعداد این حیوان ها بیشتر و یا کمتر از صد تا نشه پول شما هم نباید کم و زیاد بشه ...

به زبان ساده تر ، با این یک هزار تومان باید 100 صد تا از هر سه نوع حیوان بخرید ...

 اصلا مهم نیست که از هر حیوان چند تا می خرید ، فقط باید از هر سه تا حیوان باشه و جمع کل حیوانات هم 100 صد تا بشه ...

 *

*

*

*

جواب معما:
سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

*

*

*

*

شما باید:  20 بیست  گوسفند ...
 
لطفا کمی فکر کنید و با استفاده از راهنمائی های بالا جواب را حدس بزنید ، اگر موفق نشدید ....,

 

*

*

*

*

 


ادامه جواب معما
 71 هفتادو یک  گاو  و  9 نه  شتر خریداری کنید.

جواب معمای صد حیوان
 شما باید:  20  گوسفند،71  گاو  و  9 شتر خریداری کنید.


20 = 1 × 20

710 = 10 × 71

270 = 30 × 9


منبع:vase2.comگردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات