معمای تعداد طبقات ساختمان اداری

یک ساختمان اداری چند طبقه در نظر بگیرید ...
شخصی در طبقه وسط کار میکند ، او 3 سه طبقه بالا رفته سپس 5 پنج طبقه پایین می آید. مجددا 6 شش طبقه بالا رفته و در آخر 10 ده طبقه پایین آمده و از در خروج که در طبقه اول است خارج می شود ...
به نظر شما این ساختمان اداری چند طبقه دارد؟

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

 ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓

جواب معمای تعداد طبقات ساختمان اداری
با توجه به تعداد طبقاتی که آن شخص بالا و پائین کرده بود ، متوجه می شوید که ابتدا در طبقه هفتم قرار داشته است.
و چون طبقه هفتم ، وسط ساختمان است ، پس این ساختمان اداری 13 سیزده طبقه داشته است.


گردآوری توسط بخش تست هوش ،سوال هوش،چیستان،معما سایت آکا
تبلیغات