سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند معنی,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند از حافظ

فال حافظ سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

 

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند معنی,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند از حافظ 

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند

به فتراک جفا دل​ها چو بربندند بربندند

ز زلف عنبرین جان​ها چو بگشایند بفشانند

به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند

نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند

سرشک گوشه گیران را چو دریابند در یابند

رخ مهر از سحرخیزان نگردانند اگر دانند

ز چشمم لعل رمانی چو می​خندند می​بارند

ز رویم راز پنهانی چو می​بینند می​خوانند

دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد

ز فکر آنان که در تدبیر درمانند در مانند

چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

بدین درگاه حافظ را چو می​خوانند می​رانند

در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

که با این درد اگر دربند درمانند درمانند

 

اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 

تعبیر فال حافظ:

با یک اتفاق کوچک خیلی زود از پا در می افتی و فکر می کنی دیگر کارت تمام است. همه ی کارهایت نیمه تمام باقی مانده است. خودت می دانی اگر اراده کنی همیشه بهترین ها مال توست ولی تنبلی کرده و تدبیر کارت را به دست دیگری می سپاری. خودت را کنار نکش و همیشه در میدان کار و کوشش باش. تو موفق می شوی.

تفسیر فال حافظ 2:

راه رسیدن به آرزو سخت است و آسان نیست. اما با همت و اراده، رسیدن به آن میسر است. زیاد به کمک دیگران دل نبند زیرا ممکن است رفیق نیمه راه شوند و تو را رها کنند. به خدا و سعی و تلاش خود امیدوار باش. به زودی گرفتاری هایت تمام می شود. 

 

سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند معنی,سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند از حافظ

فال حافظ سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند

اختصاصی آکاایران

 

گردآوری توسط بخش غزلیات حافظ سایت آکا
پربازدیدها
تبلیغات